دانلود فایل ( نابرابری چبیشف)

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
نام محصول دانلودی: نابرابری چبیشف

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

در نظریه احتمالات، نابرابری چبیشف، تضمین می‌کند که در هر نمونه تصادفی یا توزیع احتمال، «تقریباً تمامی» مقادیر، در نزدیکی میانگین خواهند بود بطور دقیقتر این قضیه بیان می‌کند که حداکثر مقادیری که در هر توزیع می‌تواند بیش از k برابر انحراف معیار با میانگین فاصله داشته باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی